Skontaktuj się z nami!

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA LEGAL PROTECTION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez spółkę Legal Protection Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000664624, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notariusza Iwonę Kalinowska, zastępcę notariusza Roberta Bronsztejna w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Rynek 7 w dniu 06.04.2018 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.
 3. Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

 

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5

Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek.

 

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, jak również innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

Celami Fundacji są:

 • udzielenie pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom, które doznały szkód w wyniku wypadków komunikacyjnych, rolniczych, przy pracy czy błędów medycznych oraz ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożeń zdrowia i życia na drodze, w gospodarstwach rolnych, podczas wykonywania pracy;
 • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
   

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • Organizowanie i finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia;
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe lub finansowe budowy, remontów, modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia;
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej;
  • Wspieranie organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu pozyskania środków finansowych na leczenie i rehabilitację;
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji;
  • Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zbiórkę środków finansowych na realizowanie celów Fundacji;
  • Inicjowanie i organizowanie kampanii medialnych, mających na celu propagowanie wiedzy na temat zagrożenia zdrowia i życia na drodze, w gospodarstwach rolnych, podczas wykonywania pracy;
  • Inicjowanie i organizowanie prezentacji, konferencji w grupach opiniotwórczych lub zainteresowanych ochroną zdrowia i życia na drodze, w gospodarstwach rolnych, podczas wykonywania pracy;
  • Współorganizowanie i wspieranie imprez sportowych oraz zajęć mających na celu propagowanie wartości, zwyczajów i działań podejmowanych dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a w szczególności dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia;
  • Organizowanie pomocy prawnej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
  • Aktywne pozyskiwanie partnerów finansowych, wspierających statutowe działania fundacji.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

 

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz inne środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. Minimalna wartość środków przeznaczonych przez Fundację na prowadzenie działalności gospodarczej z funduszu to 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§11

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, odsetek, odpłatnej działalności statutowej.

 

§12

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
  • 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;
  • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  • 58.11.Z – Wydawanie książek;
  • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
  • 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  • 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • 69.10.Z - Działalność prawnicza;
  • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  • 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
  • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

§14

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd Fundacji.
 2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub wpis do działalności regulowanej, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

 

§15

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji. Do odwołania Członka Zarządu stosuje się odpowiednio ust. 7 poniżej.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
 5. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator w formie uchwały.
 6. Członków Zarządu powołuje Fundator zgodnie z ust. 7.
 7. Organ uprawniony do reprezentowania Fundatora składa oświadczenie o powołaniu Członka Zarządu.

 

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji lub dokonywanie zmian statutu za zgodą Fundatora,
  • podejmowanie decyzji dotyczących połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§18

Fundację może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
 

§19

 1. Zmiany statutu dokonuje Fundator zgodnie z ust. 2.
 2. Organ uprawniony do reprezentowania Fundatora podejmuje uchwałę o zmianie statutu Fundacji.
 3. Zmiany statut może dokonać ponadto Zarząd Fundacji za zgodę Fundatora.
 4. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do zmiany celów statutowych Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji oraz Fundator może decydować o zmianie całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy, m.in. Radę Fundacji i Komisję Rewizyjną.

 

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


 §21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały oraz wymagają zgody Fundatora.

 

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

§23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Do podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji wymagana jest zgoda Fundatora.

 

§24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

ROZDZIAŁ IX

ROK OBROTOWY

 

§25

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2018